fax (05) 707-4019
TR: SI56 0110 0603 0278 864


Javna dražba:

Številka: 3/1122/-2021
Datum: 05.07.2021
Bolnišnica Sežana vabi na javno dražbo počitniškega objekta z zemljiščem, ki ga ima v upravljanju. Dražba bo 16, avgust 2021 ob 9. uri na sedežu Bolnišnice Sežana na Cankarjevi 4 v Sežani.
Lastnik nepremičnine je: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

Javna dražba je bila objavljena na spletni strani Bolnišnice Sežana: https://www.bolnisnicasezana.si/.

Bolnišnica Sežana, Cankarjeva 4, 6210 Sežana, kot upravljavec nepremičnine, skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 175/2020 ) (v nadaljevanju ZSPDSLS-I) ter določbami Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 3 1/18) objavlja
 
JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V UPRAVLJANJU

1. Naziv in sedež organizatorja iavne dražbe

Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana. Postopek javne dražbe vodi Komisija Bolnišnice Sežana za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem — pristojna komisija.

2. Predmet iavne dražbe in izklicna cena 

Predmet prodaje je nepremičnina z izboljšavami — Rakov Škocjan, na zemljišču katastrska občina 2700 RAKOV ŠKOCJAN parcela 1928/15 (ID 2268566).

Navedena nepremičnina obsega zemljišče številka 1928/15 k.o. Rakov Škocjan. Površina zemljišča je 650 m2. Na parceli se nahaja objekt-stavba št. 19 na naslovu Rakov Škocjan 24, 1381 Rakek, neto tlorisna površina objekta je 60 m2. Dostop do nepremičnine poteka po javnih površinah.
Objekt-stavba, ki se nahaja na parceli ni bivalna in je potrebna obnove.

3. Izklicna cena

Izklicna cena za navedeno nepremičnino je 34.156,00 EUR brez davka.

4. Ogled nepremičnine
Ogled nepremičnine je možen po predhodni najavi.

5. Obvezen ogled
Pogoj za sodelovanje na javni dražbi je obvezen predhodni ogled. Po opravljenem ogledu dobi potencialni ponudnik potrdilo o ogledu, ki je izdano s strani organizatorja. Zadevno potrdilo je obvezna priloga dokumentacije. Ponudnik, ki bo oddal dokumentacijo, ne da bi se pred tem udeležil organiziranega ogleda, bo izločen iz postopka.

6. Pogoji in pravila iavne dražbe:

1.Kupec: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin.

1. Nepremičnina
se proda v celoti po sistemu videno kupljeno zato morebitne reklamacije ne bodo upoštevane. Predpisane davčne dajatve (DDV v višini 22% oz. 2% davek na promet nepremičnin), ki niso vštete v izhodiščno ceno, stroške notarskih storitev in vpis v zemljiško knjigo, plača kupec.

2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene
:
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno : - za 1.000,00 EUR.

3. Predvidena javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku.

4. Rok sklenitve pogodbe:
Pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo.

5. Višina kavcije:
Najpozneje 3 dni pred dražbo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene, tj. 3.415,60 EUR na transakcijski račun Bolnišnice Sežana: S156 0110 0603 0278 864 pri Banki Slovenije sklic SI 00 1-2020. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se kavcija brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun.

6. Način in rok plačila kupnine:
Kupnina se plača v 30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina se vplača na transakcijski račun Bolnišnice Sežana: S156 0110 0603 0278 864 odprt pri Banki Slovenije, sklic SI 00 1-2020. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino. Vzorec kupoprodajne pogodbe z njeno vsebino, je sestavni del javne dražbe.

7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
Dražitelji se morajo najpozneje do 8.00 ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe. Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo
do 15,08. 2021 do 12.00 ure
na naslov naročnika: Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana, v zapečateni ovojnici s pripisom: , »NE ODPIRAJ, 1. JAVNA DRAŽBA ZA ZEMLJIŠČA 16.08. 2021« s pripisom na hrbtni strani ovojnice ime in priimek dražitelja in predložili kopiie naslednjih dokumentov:
a. potrdilo o plačani kavciji, iz katerega je zraven plačila razviden tudi predmet nakupa in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila kavcije,
b. potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni, (samo za pravne osebe, s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke);
c. dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. - tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR);
d. izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oz. druge ustrezne evidence ( s.p.), staro največ 30 dni,
e. morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti pisno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi,
f. osebno izkaznico, oz. potni list (fizične osebe, s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb),
g. pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje.

Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi.

Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev

Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.

7. Predložiti je potrebno tudi:
a. davčno številko oz. ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko, morebiten e-naslov in telefonsko številko.

8. Izbira najugodnejšega dražitelja: Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.
a. če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b. izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c. če sta dva ali več dražiteljev hkrati ponudila izklicno vrednost ali dražila enako najvišjo ceno, je nepremičnina prodana tistemu, ki je prvi vplačal varščino.

Izbrani ponudnik je dolžan v roku 15 dni po javni dražbi skleniti pravni posel, ki je predmet postopka javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v roku iz prejšnjega odstavka, mu upravljavec lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, upravljavec zadrži njegovo varščino.

10. Pravila javne dražbe: Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 175/2020) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 3 1/18). Javno dražbo vodi pristojna komisija.
Za predmetno nepremičnino v trenutku objave ne obstaja predkupna pravica na nepremičnini, ki je predmet javne dražbe. V kolikor v trenutku izbora dražitelja obstaja predkupna pravica, mora prodajalec po pridobljenih ponudbah na javni dražbi ter po izboru najugodnejšega dražitelja in pred sklenitvijo pogodbe z izbranim dražiteljem ponuditi nepremičnino v odkup predkupnemu upravičencu.

Za dodatne informacije v zvezi s postopkom javne dražbe se lahko obrnete na Katjo Uran Flajban-strokovna sodelavka v Bolnišnici Sežana tel. št.: 05 7074090 ali Milost Urošustrokovnem sodelavcu v Bolnišnici Sežana tel. št.. 05 7074021.

11. Protikorupcijsko določilo : Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na obravnavo ponudnikov ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico njegovo izločitev. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve komisije, ki vodi postopek. V času razpisa organizator in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določenega ponudnika. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri

11. Ustavitev postopka: Upravljavec ali pooblaščena oseba lahko s soglasjem predstojnika, do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pričemer se dražiteljem povrne izkazane stroške.