fax (05) 707-4019
TR: SI56 0110 0603 0278 864


Poslanstvo

Naše poslanstvo je:

 • zdravljenje in rehabilitacija bolnikov
 • podaljšano bolnišnično zdravljenje
 • izvajanje programa dialize
 • opravljanje zdravstvenih storitev v skladu s strokovno doktrino
 • kakovost storitev
 • visoka stopnja zadovoljstva bolnikov, njihovih svojcev in zaposlenih.

Strategija

S strateškim načrtom za bolnišnico smo določili, poleg poslanstva, tudi način in korake, kako bomo dosegli zastavljene cilje.
 • pulmološko dejavnost in dejavnost podaljšanega bolnišničnega zdravljenja in zdravstvene nege bomo tudi v bodoče opravljali na najvišji strokovni ravni ter strokovni in laični javnosti predstavljali svoje delo in tudi svoje dosežke ter dejavnost razširili do zapolnjenih kapacitet bolnišnice
 • nadaljevali bomo s prezentacijo rezultatov rehabilitacije kroničnih pljučnih bolnikov - tudi z objavo strokovnih člankov
 • predstavili bomo rezultate našega dela v luči dviga kvalitete življenja v zavodu
 • pripravili bomo standarde podaljšanega bolnišničnega zdravljenja in zdravstvene nege
 • delo na vseh oddelkih in službah bomo organizirali tako, da bomo dosegli največji učinek in kvaliteto dela
 • delovni čas vseh zaposlenih bomo organizirali tako, da bodo procesi dela tekli nemoteno
 • vse službe bomo opremili z manjkajočo opremo, tako, da bomo lahko storitve opravljali kakovostno
 • dodatno bomo izobraževali kader
 • postavili standarde dela in jih redno kontrolirali
 • o opravljenem delu vodili zahtevane evidence, ki so potrebne za evalvacijo dela
 • svoje delo bomo načrtovali in redno (tedensko oz. mesečno) spremljali realizacijo izvršenih nalog
 • izdelali kriterije za merjenje kakovosti dela vseh zaposlenih
 • kadrovsko politiko vodili v luči "pravi ljudje na pravem mestu"
 • stimulirali dobro in sankcionirali slabo delo
 • vzpodbujali in izvajali bomo delo v ekipi na vseh ravneh ter inovativnost in racionalnost